Głównym celem projektu jest               Integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.06.2020-31.07.2021r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność DZIENNEGO KLUBU WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO, w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o ścieżkę reintegracji, opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.

Projekt „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.540.820,40 zł, w tym 1.309.697,34 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami). Niektóre z działań projektu kierowane są także do osób z otoczenia uczestników projektu.

Jakie działania realizowane są w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmować będzie działania wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

- warsztaty aktywizacji społecznej,
- indywidualna terapia psychologiczna lub coaching,
- terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),
- pomoc prawna,
- indywidualne doradztwo wizerunkowe (porady wizażysty, stylisty i fryzjera),
- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (2 wyjścia na osobę),
- terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,
- spotkania z dietetykiem,
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
- staż zawodowy,
- pośrednictwo pracy,
- usługi trenera pracy,
- wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

Większość działań w ramach projektu realizowana będzie w siedzibie Lidera Projektu w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 19A. Więcej informacji o działaniach w ramach projektu zawiera plan wsparcia w ramach projektu:

 

 PLAN WSPARCIA EDYCJA 1 plik do pobrania

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

  • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu
  • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
  • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu
  • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

 

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

Rezultatami projektu będą przede wszystkim korzyści, które wyniosą uczestnicy w wyniku udziału w zaplanowanym dla nich wsparciu. W ramach reintegracji społecznej zostaną zrealizowane warsztaty aktywizacji społecznej, terapia psychologiczna/coaching, wyjścia integracyjne i doradztwo wizerunkowe, które pomogą osobom niepełnosprawnym w umocnieniu poczucia własnej wartości, odnalezieniu się w relacjach społecznych. Prawnik w ramach wsparcia w projekcie pomoże rozwiązać trudne sprawy uczestników, a czas poświęcony na rehabilitację zdrowotną i dietetyka wpłynie na poprawę ich kondycji fizycznej.

Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia bez stereotypowego przypisywania im wizerunku osób gorzej wykwalifikowanych. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje, które będą im przydatne po zakończeniu projektu. Większość osób weźmie także udział w stażach, podczas których zyskają praktyczne umiejętności w danym zawodzie, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy. W wyniku realizacji projektu minimum 22% uczestników znajdzie zatrudnienie lub otworzy własną działalność gospodarczą. Bez wątpienia, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu, większości uczestników projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy, nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia.

Trwałym efektem projektu będzie utworzenie Dziennego Klubu Wsparcia Społeczno-Zawodowego w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych, który będzie działał na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych także po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.