Wynagrodzenia uczniów młodocianych za miesiąc: grudzień 2017;styczeń- luty 2018

 

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne

9,76%

Ubezpieczenie rentowe

1,5%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe

1,80%

I rok

170,22

16,61

2,55

4,17

23,33

146,89     

3,06

II rok

212,78

20,77

3,19

5,21

29,17

183,61

3,83

III rok

255,34

24,92

3,83

6,26

35,01

220,33

4,60

 

Wynagrodzenia uczniów młodocianych za miesiąc: wrzesień-październik- listopad 2017

 

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne

9,76%

Ubezpieczenie rentowe

1,5%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe

1,80%

I rok

168,83

16,48

2,53

4,14

23,15

145,68    

3,04

II rok

2111,03

20,66

3,17

5,17

28,94

182,09

3,80

III rok

253,24

24,72

3,80

6,20

34,72

218,52

4,56

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto : ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,80% lub stawka ustalona dla danego zakładu  Dodatkowo opłaca Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

SKŁADKI ZUS DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POWYŻEJ DWÓCH LAT

 styczeń-grudzień 2018

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

Ubezpieczenie rentowe

8%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,80%

Razem ubezpieczenie społeczne

składka zdrowotna

9%

Fundusz Pracy

2.45%

Razem składki

520,36

213,26

65,31

47,98

846,91

319,94

65,31

 1 232,16

2.665,80 zł - podstawa naliczania składek społecznych i FP za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2018

3.554,93 zł- podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2018

 

 

SKŁADKI ZUS DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO DWÓCH LAT

styczeń- grudzień 2018

 

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

Ubezpieczenie rentowe

8%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,80%

Razem ubezpieczenie społeczne

składka zdrowotna

9%

Fundusz Pracy

2.45%

Razem składki

122,98

50,40

15,44

11,34

200,16

319,94

0,00

 520,10


 

630 zł - podstawa naliczania składek społecznych i FP  w roku 2018

 

3.303,13 zł- podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2018

       

Przypominamy, że w 2018 r. możemy odliczyć 7,75 % podstawy składki zdrowotnej od  należnego podatku.  

Wyliczenie: 3 303,13 zł x 7,75 % = 255,99zł


W 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 127 890 zł. 

Wyjaśnienia Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 lutego 2012 r. wynosi: 

·                                 ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru
·                                 ubezpieczenia rentowe  8,00% podstawy wymiaru 
·                                 ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru
                  ubezpieczenie wypadkowe: od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru 
            Fundusz Pracy 2,45% podstawy  przynajmniej minimalnego wynagrodzenia  za pracę
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników

 Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.

Terminy rozliczania i opłacania składek

    Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
    • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
    • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
    • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.