Wynagrodzenia uczniów młodocianych za miesiąc:

grudzień 2019 ,styczeń, luty  2020

 

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne

9,76%

Ubezpieczenie rentowe

1,5%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe

1,67%

I rok

246,58

24,07

3,70

6,04

33,81

212,77     

4,12

II rok

295,90

28,88

4,44

7,25

40,57

255,33

4,85

III rok

345,21

33,69

5,18

8,46

47,33

297,88

5,77

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto : ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,67% od kwiecień 2018 lub stawka ustalona dla danego zakładu  Dodatkowo opłaca Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 SKŁADKI ZUS JEŚLI PRZYCHÓD BYŁ WYŻSZY NIŻ 63 TYS. ZŁ. ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWYŻEJ 30 MIESIĄCA STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2020

 

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

Ubezpieczenie rentowe

8%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,67%

Razem ubezpieczenie społeczne

składka zdrowotna

9%

Fundusz Pracy

2.45%

Razem składki

612,19

250,90

76,84

52,37

992,30

362,34

76,84

1431,48

3 136,20 zł- podstawa naliczaniaskładek społecznych i FP za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2019

4 026,01 zł- podstawa naliczaniaskładki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2020

PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY DZIAŁALNOŚCI MOŻLIWOŚC OPŁACANIA WYŁĄCZNIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W  WYSOKOŚCI 362,34 zł.

 

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY 

STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2020

 

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

Ubezpieczenie rentowe

8%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,67%

Razem ubezpieczenie społeczne

składka zdrowotna

9%

Fundusz Pracy

2.45%

Razem składki

152,26

62,40

19,11

13,03

246,80

362,34

0,00

609,14


 

780 zł- podstawa naliczaniaskładek społecznych i FP  w roku 2020

 

3.803,56 zł- podstawa naliczaniaskładki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2019

       

Przypominamy, że w 2020 r. możemy odliczyć 7,75 % podstawy składki zdrowotnej od  należnego podatku. 

Wyliczenie: 4 026,00zł x 7,75 % = 312,02zł


W 2020 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi

156 810 zł. 

WyjaśnieniaDla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 lutego 2012 r. wynosi:

·                                 ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru
·                                 ubezpieczenia rentowe  8,00% podstawy wymiaru 
·                                 ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru
                  ubezpieczenie wypadkowe: od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru 
            Fundusz Pracy 2,45% podstawy  przynajmniej minimalnego wynagrodzenia  za pracę
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników

Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.

Terminy rozliczania i opłacania składek

    Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
    • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
    • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
    • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.